Regulamin sklepu internetowego Włoski Online

Dzień dobry!

Nazywam się Alicja Ćwieczkowska i jestem twórcą produktów elektronicznych oraz kursów grupowych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://wloskionline.pl/moje-produkty. Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Alicja Ćwieczkowska, ul. Burzyńskiego 3B/5, 80-462 Gdańsk, NIP: 5842634311, REGON: 364500114.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: sklep@wloskionline.pl oraz nr telefonu: 511 466 395 (dni robocze 10:00-14:00)Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,
Alicja Ćwieczkowska.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów Produktów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 4. Operator płatności – Paynow mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://wloskionline.pl/regulamin-sklepu-internetowego-wloski-online/.
 6. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://wloskionline.pl
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://wloskionline.pl/moje-produkty.
 8. Sprzedawca – Alicja Ćwieczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alicja Ćwieczkowska”, ul. Burzyńskiego 3b/5,  80-462 Gdańsk, NIP: 5842634311, REGON: 364500114.
 9. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzanie i dostarczane Kupującemu w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Kupującym a Sprzedawcą..
 10. Usługa – usługa będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą (np. kurs grupowy).
 11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie)
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty cyfrowe i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia..
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów cyfrowych i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu płatności. Formularz zamówienia stanowi jednocześnie Formularz rejestracji konta w Sklepie, jeśli jest to pierwsze zamówienie Kupującego.
 14. Konto – konto w Sklepie, które Kupujący musi założyć, chcąc złożyć Zamówienie w Sklepie; są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub świadczenia Usług ze Sprzedawcą.
 16. Umowa – umowa zawarta na odległość z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych, w tym usługa hostingu polegająca na przechowywaniu treści przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.
 18. Formularz dodawania komentarzy – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi zamieszczenie komentarzy pod wpisami blogowymi na Stronie internetowej.
 19. Formularz dodawania opinii – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi zamieszczenie opinii o Towarach oraz Produktach i Usługach cyfrowych.
 20. Treści użytkownika – dane i informacje udostępnione przez Użytkownika w ramach Strony internetowej lub Sklepu. 
 21. Treści niedozwolone – treści, które naruszają przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub w inny sposób są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

§2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych i Usług
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego związane z zawartą Umową.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. Wszystkie ceny podane są w opisach Produktów i Usług. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 6. Dostęp do treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Kupujący otrzymuje do czasu istnienia Sklepu, jednak nie na krócej niż na rok od daty zakupu.

§3
Kontakt ze sklepem

1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@wloskionline.pl
 • pisemnie na adres: Alicja Ćwieczkowska, ul. Burzyńskiego 3B/5, 80-462 Gdańsk.
 • a także telefonicznie pod numerem: 511 466 395 (dni robocze 10:00-14:00)

2. Sprzedawca, zgodnie z Rozporządzeniem 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) wyznaczył punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, a także do kontaktu z Użytkownikami Usług cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę oraz osób trzecich na potrzeby stosowania ww. rozporządzenia.

3. Punkt kontaktowy dostępny jest:

 • pod adresem email: sklep@wloskionline.pl
 • pod numerem telefonu: 511 466 395 (dni robocze 10:00-14:00)

4. Obsługa punktu kontaktowego odbywa się w języku polskim.

§4
Nieodpłatne usługi cyfrowe

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu oferuje płatne Produkty cyfrowe oraz Usługi, a także nieodpłatnie treści i Usługi cyfrowe.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne treści i Usługi cyfrowe:
  • a. umożliwienie przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  • b. umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie,
  • c. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie, 
  • d. dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentu za zapis (sposób zapisu oraz warunki realizacji Newslettera są regulowane regulaminem lead magnet dostępnym na Stronie internetowej: https://www.wloskionline.pl/regulamin-lead-magnet/).
 3. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu usługę konta w Sklepie. Założenie konta następuje w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 8 Regulaminu. Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy ze Sprzedawcą  nie jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie.
 4. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Usługę konta Kupujący może wypowiedzieć w każdej chwili, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie na adres email sklep@wloskionline.pl.

§5
Środowisko cyfrowe

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów, Usług cyfrowych oraz pozostałych Usług niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

b. przeglądarka plików pdf, word, excel, 

c. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

d. w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz Usług (np. webinarów na żywo, lekcji online, kursów grupowych) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi. 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@wloskionline.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§6
Moderacja Treści użytkowników, procedura zgłoszeń i odwołań

1. Sprzedawca umożliwia zamieszczania Treści Użytkownika w Sklepie lub na Stronie internetowej w formie: 

a. komentarzy pod artykułami blogowymi na Stronie internetowej, 

b. opinii o zakupionych produktach i usługach,

c. wpisów w plikach online współdzielonych przez grupy uczestniczące w kursach online widocznych dla pozostałych kursantów

2. Umowy o świadczenie Usług cyfrowych są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, zaprzestając ich korzystania.

3. Sprzedawca jest uprawniony do moderowania Treści użytkownika, tj. podejmowania działań, których celem jest wykrywanie i identyfikowanie Treści niedozwolonych oraz ich zwalczanie, w tym ich usunięcie lub uniemożliwienie do nich dostępu pozostałam Użytkownikom.

4. Sprzedawca może moderować Treści użytkownika z własnej inicjatywy lub na skutek zgłoszenia przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, które uznają zgłoszone treści za nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem. 

5. Sprzedawca może moderować Treści użytkownika także na etapie ich publikacji na Stronie internetowej lub w Sklepie, jednak nie jest do tego zobowiązany.

6. Sprzedawca, moderując Treści Użytkowników, może stosować narzędzia do zautomatyzowanego zarządzania Treściami Użytkownika. Służy do tego wtyczka Antispam Bee filtrująca spam.

7. Za Treści niedozwolone Sprzedawca uznaje treści, które naruszają przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności: 

a. naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej, prawo ochrony danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorstwa,

b. nawołują lub pochwalają nienawiść, dyskryminację lub przemoc wobec osób lub grup, m.in.: ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie lub jego brak, światopogląd, narodowość, niepełnosprawność,

c. zawierają pornografię lub inne formy eksploatacji seksualnej, 

d. nawołują do przemocy wobec ludzi lub zwierząt, 

e. pochwalają lub namawiają do działań terrorystycznych,

f. mają na celu oszustwo lub wyłudzenie lub wspierają takie działanie, 

g. mogące wprowadzać w błąd lub szkodzić opinii publicznej (dezinformacja i tzw. fake news), 

h. wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania, 

i. nie dotyczą tematyki komentowanej treści, 

j. zawierają wulgaryzmy lub treści powszechnie uznane za obraźliwe, 

k. mają na celu promocję usług lub produktów oferowanych przez podmioty trzecie lub przez osobę zamieszczającą daną treść, 

l. mają charakter spamu, 

m. zawierają linki.

8. Użytkownicy oraz osoby trzecie, które uznają Treść użytkownika za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem (Treści niedozwolone), mogą zgłosić Sprzedawcy taką treść w celu jej moderacji. 

9. Zgłoszenie należy przesłać Sprzedawcy do Punktu kontaktowego, o którym mowa w § 3

10. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie poniższe elementy: 

a. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dlaczego osoba zgłaszająca Treści użytkownika uznaje je za treści nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem, 

b. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji zgłaszanych treści, takiej jak dokładny adres (lub adresy) URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści, 

c. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE 

d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

11. Zgłoszenia można składać korzystając z formularza dostępnego do pobrania tutaj: https://www.wloskionline.pl/wp-content/uploads/2024/02/Formularz-zgloszenia-tresci-nielegalnych.pdf

12. W przypadku niekompletnego lub zawierającego błędy zgłoszenia Sprzedawca wezwie osobę zgłaszającą do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz dokona pouczenia, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.  

13. Sprzedawca, po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia niezwłocznie potwierdzi osobie zgłaszającej jego otrzymanie na adres email podany w zgłoszeniu. 

14. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. Sprzedawca w celu moderacji zgłoszonych treści może zażądać przedstawienia dodatkowych informacji i/lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji. 

15. Sprzedawca na czas moderacji zgłoszonych treści może zablokować widoczność zgłoszonych treści dla innych Użytkowników. 

16. Sprzedawca przeprowadza moderację w dobrej wierze i zachowując należytą staranność tj. w sposób obiektywny, niedyskryminacyjny i proporcjonalny: 

a. dokonuje jej oceny pod kątem zgodności z prawem i warunkami Regulaminu,

b. podejmuje decyzję o jej usunięciu, uniemożliwieniu dostępu do niej innym Użytkownikom, ograniczeniu jej widoczności, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi cyfrowej, zawieszeniu lub zamknięciu konta Użytkownika lub o braku naruszenia Regulaminu. 

17. W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dość do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania. 

18. O decyzji, o której mowa w ust. 15 pkt. b, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, który zamieścił zgłoszenie treści oraz osobę, która je zgłosiła, przedstawi im jej uzasadnienie oraz poinformuje o możliwości odwołania się od tej niej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Treści użytkownika są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi. 

19. Sprzedawca w uzasadnieniu decyzji przedstawi następujące elementy: 

a. wskazanie, jakie działanie obejmuje decyzja (usunięcie Treści niedozwolonej, uniemożliwienie dostępu do niej innym Użytkownikom, ograniczenie jej widoczności, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi cyfrowej, zawieszenie lub zamknięcie konta Użytkownika) lub że stwierdzono brak naruszenia Regulaminu, 

b. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na skutek zgłoszenia czy podjęto z własnej inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,   

c. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków, 

d. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznano dane treści za nielegalne, 

e. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności treści z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane treści za Treści niedozwolone, 

f. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących mu możliwości odwołania się od decyzji. 

20. Odwołania należy składać do Punktu kontaktowego, o którym mowa w § 3

21. Odwołanie powinno zawierać: 

a. imię i nazwisko (ew. nazwę podmiotu) oraz dane kontaktowe składającego odwołanie, 

b. oraz uzasadnienie, dlaczego decyzja jest kwestionowana, zakres żądania oraz wskazanie argumentów uzasadniających żądanie.

22. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 14 nie od dnia złożenia odwołania. 

23. Odwołania będą rozpatrywane bez udziału systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§7
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści na Stronie internetowej oraz produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści ze Strony internetowej,  treści zawartych w Produktach cyfrowych lub w inny sposób udostępnianych przez Sprzedawcę przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kupujący może korzystać z treści udostępnionych w ramach Produktów i Usług oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Kupujący oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to wykorzystanie ww. treści przez Kupującego oraz innych użytkowników w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, a także rozpowszechnianie ww. treści w inny sposób.
 4. Dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie PDF Sprzedawca stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (tzw. watermark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik (imię, nazwisko i data zakupu). Usuwanie znaków wodnych oraz innych oznaczeń wskazujących na Sprzedawcę, które ten umieścił w udostępnionych treściach, jest niedozwolone.

§8
Zawarcie umowy

 1. W celu zakupu Produktu cyfrowego lub Usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 • a. dodać produkt lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • b. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
 • c. wypełnić Formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma Konta w Sklepie, zostanie ono założone przy pierwszym zakupie; ,
 • d. zaakceptować Regulamin sklepu, a w przypadku usługi w formie kursu grupowego online także Regulamin kursów grupowych online – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • e. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. 
 2. Informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczące poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą..
 4. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia.

§9

Termin dostarczenia Produktu cyfrowego i nieodpłatnych Usług cyfrowych

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.
 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Kupującemu po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy 
 3. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Kupujący uzyskał do niej dostęp.

§10
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy dostarczenia Produktu cyfrowego lub świadczenia Usługi bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
 3. Prawo to nie przysługuje również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. 
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§11
Reklamacja (Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową
)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres pocztowy lub email Sprzedawcy podany w Regulaminie. 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 6. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§12
Weryfikacja opinii

 1. Zamieszczenie opinii jest możliwe po zakupie Produktu cyfrowego lub Usługi lub skorzystaniu z nich. Zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie po zakupie.
 2. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 3. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  • a) bez uprzedniego zakupu lub skorzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi;
  • b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  • d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Produktu lub Usługi.
 4. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Produkt lub Usługę. Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii poprzez skonfrontowanie danych podanych przez wystawiającego opinię z danymi Kupujących w Sklepie. Ponadto Sprzedawca korzysta z wtyczki Antispam Bee, której zadaniem jest ochrona przed spamerskimi komentarzami/opiniami.
 5. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§13
Dane osobowe i pliki cookie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://www.wloskionline.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/.

§14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze negocjacji. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym takich jak: zmiany przepisów prawa, orzeczenia organu państwowego, zmiany warunków świadczenia usług, w tym zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Sprzedawca informuje o planowanych zmianach Regulaminu poprzez ich publikację na swojej Stronie internetowej, a w przypadku Użytkowników, z którymi Umowy zostały zawarte przed wprowadzeniem zmian i nie zostały one wykonane w całości do czasu ich zmian, także drogą elektroniczną na adres email Użytkownika, o ile Użytkownik podał go Sprzedawcy. 
 4. Zmiany obowiązują od dnia publikacji Regulaminu na Stronie, z wyjątkiem Klientów i Użytkowników, z którymi Sprzedawca zawarł Umowy przez wprowadzeniem zmian i nie zostały one wykonane w całości do czasu wprowadzenia zmian. W przypadku takich Umów zmiany obowiązują nie wcześniej niż 14 dni od dnia poinformowania o nich Użytkownika i Klienta w sposób określony w ust. 3. Zmiany nie mają wpływu na prawa przez nich nabyte. 
 5. W przypadku zmian, które w sposób istotny zmieniają warunki zawartej Umowy, Klient i Użytkownik mają prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach. Jeżeli Użytkownik lub Klient nie wypowie Umowy w tym terminie, to zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać Użytkownika i Klienta od następnego dnia po upływie terminu do wypowiedzenia Umowy. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych, Aktu o usługach cyfrowych.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2024 r.
 8. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania

Shopping Cart
Scroll to Top