Regulamin sklepu internetowego Włoski Online

Dzień dobry!

Nazywam się Alicja Ćwieczkowska i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://wloskionline.pl/moje-produkty. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Alicja Ćwieczkowska, ul. Burzyńskiego 3B/5, 80-462 Gdańsk, NIP: 5842634311, REGON: 364500114.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: sklep@wloskionline.pl oraz nr telefonu: 511 466 395 (dni robocze 10:00-14:00)

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,
Alicja Ćwieczkowska.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 4. Operator płatności – Paynow mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://wloskionline.pl/regulamin-sklepu-internetowego-wloski-online/.
 6. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://wloskionline.pl
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://wloskionline.pl/moje-produkty.
 8. Sprzedawca – Alicja Ćwieczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alicja Ćwieczkowska”, ul. Burzyńskiego 3b/5,  80-462 Gdańsk, NIP: 5842634311, REGON: 364500114.
 9. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt cyfrowy będący przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą.
 10. Usługa – usługa będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności. Formularz zamówienia stanowi jednocześnie Formularz rejestracji, jeśli jest to pierwsze zamówienie Kupującego w Sklepie.
 13. Konto – konto w Sklepie, które Kupujący musi założyć chcąc złożyć Zamówienie w Sklepie; są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub świadczenia Usług ze Sprzedawcą.
 15. Umowa – umowa zawarta na odległość z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane są w opisach Produktów i Usług. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Usługę konta Kupujący może wypowiedzieć w każdej chwili, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie na adres email sklep@wloskionline.pl.
 4. Usługa konta świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu oraz o świadczenie usług realizowanych online.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@wloskionline.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 8. Dostęp do treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Kupujący otrzymuje do czasu istnienia Sklepu, jednak nie na krócej niż na rok od daty zakupu.

§4
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści na Stronie internetowej oraz produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści ze Strony internetowej i/lub produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kupujący może korzystać z Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Kupujący oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to wykorzystanie ww. treści przez Kupującego oraz innych użytkowników w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, a także rozpowszechnianie w inny sposób.
 4. Dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie PDF Sprzedawca stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (tzw. waterkmark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik (imię, nazwisko i data zakupu).

§5
Zawarcie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta – założenie konta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia w Sklepie,
  4. zaakceptować Regulamin sklepu, a w przypadku usługi w formie kursu grupowego online także Regulamin kursów grupowych online – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. 
 3. Informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczące poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Kupujący zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia.

§6
Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie lub uzyskanie dostępu do produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności. Z dostawą Produktu polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych lub usługą realizowaną online nie wiążą się żadne koszty dostawy.

§7
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt elektroniczny lub usługę wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną, a także gdy usługą ma wagę prawną(rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9
Weryfikacja opinii

 1. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu (po zakupie Produktu lub Usługi), przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 2. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 3. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  • a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  • b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  • d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Produktu lub Usługi.
 4. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Produkt lub Usługę. Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii poprzez skonfrontowanie danych podanych przez wystawiającego opinię z danymi Kupujących w Sklepie. Ponadto Sprzedawca korzysta z wtyczki Antispam Bee, której zadaniem jest ochrona przed spamerskimi komentarzami/opiniami.
 5. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§10
Dane osobowe i pliki cookie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://www.wloskionline.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/.

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2022 r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Shopping Cart
Scroll to Top