Regulamin Lead Magnet

W chwili Twojego zapisu na mój newsletter zawieramy umowę – Ty przekazujesz mi swoje dane osobowe (adres mailowy i ewentualnie imię), a ja w zamian za to przesyłam Ci opisane na stronie materiały. Ta umowa regulowana jest postanowieniami regulaminu, który znajdziesz poniżej.

§1. Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Alicja Ćwieczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alicja Ćwieczkowska” w Gdańsku, pod adresem ul. Burzyńskiego 3b/5,  kod pocztowy: 80-462, NIP: 5842634311, REGON: 364500114, adres email: kontakt@wloskionline.pl / 511 466 395 (dni robocze 10:00-14:00).

2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Administratorem Umowę o dostarczenie Materiałów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG). 

3. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.wloskionline.pl/ 

4. Materiały – treści cyfrowe opisane na Stronie przekazywane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na Newsletter.

5. Newsletter – wiadomości e-mail związane z działalnością Administratora (zawierające np. informacje o produktach, usługach, promocjach) wysyłane Użytkownikowi przez Administratora na adres podany przez Użytkownika w Formularzu.

6. Formularz – interaktywny formularz dostępny na Stronie, w którym Użytkownik podaje Administratorowi swoje dane osobowe (adres e-mail i ewentualnie imię) w celu zapisu na Newsletter.

7. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zawarta na odległość za pośrednictwem Formularza dostępnego na Stronie.

8. Regulamin – niniejszy regulamin, którego akceptacja przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy z Administratorem.

§2. Procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych

1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.

3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

§3. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z materiałów

1. Do korzystania z Materiałów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

§4. Prawa własności intelektualnej

1. Materiały udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w wyniku zawarcia Umowy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.

2. Niniejszym, dalsze rozpowszechnianie Materiałów przez Użytkownika bez zgody Administratora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi do Materiałów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Użytkownik może korzystać z Materiałów na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Użytkownik może z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to wykorzystanie ww. treści przez Użytkownika w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, a także rozpowszechnianie w inny sposób.

§5. Zasady odstąpienia od umowy

1. Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

2. Aby odstąpić od Umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Użytkownik w każdej chwili może również wypisać się z Newslettera niezależnie od odstąpienia od Umowy. Użytkownik może dokonać wypisu poprzez kliknięcie z link rezygnacyjny zamieszczony w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach Newslettera lub informując bezpośrednio Administratora o chęci rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§6. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Materiały wolne od wad.

2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę lub niezgodność Materiałów z opisem, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą/ niezgodnością lub składając oświadczenie stosownej treści.

3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

4. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.  Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.  Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:

  • 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  • 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez podmiot trzeci, z którym Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji zarówno na temat plików cookies jak i przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.

§9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2022 r.

2. Wszystkie ewentualne archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie .pdf poniżej Regulaminu.

Shopping Cart
Scroll to Top