Regulamin kursów grupowych online

Regulamin kursów grupowych online
Włoski Online

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin kursów grupowych online Włoski Online stosuje się w powiązaniu z Regulaminem sklepu internetowego Włoski Online. Regulaminy określają zasady zawarcia umowy między Sprzedawcą a Kupującym, jej warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy w zakresie świadczenia usługi kursów grupowych online. 
 2. Każdy Kupujący zainteresowany usługą kursów grupowych jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone w Regulaminie sklepu internetowego Włoski Online oraz niniejszym regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą. 
 3. Regulaminy są dostępne pod adresami: 

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – Alicja Ćwieczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alicja Ćwieczkowska” w Gdańsku, pod adresem ul. Burzyńskiego 3b/5,  kod pocztowy: 80-462, NIP: 5842634311, REGON: 364500114, adres email:kontakt@wloskionline.pl
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów Produktów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG). 
 5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.wloskionline.pl/ 
 6. Kurs – świadczona przez Sprzedawcę usługa kursu grupowego odbywającego się online będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą. Opis zawartości i funkcjonalności poszczególnych Kursów znajduje się na Stronie internetowej. 
 7. Kursant – użytkownik wskazany przez Kupującego lub on sam, korzystający z Kursu.
 8. Lektor – Alicja Ćwieczkowska która jest prowadzącą i organizatorką Kursów oraz która odpowiada za ich merytoryczną zawartość i autorski charakter.
 9. Certyfikat – imienny dokument elektroniczny potwierdzający aktywny udział Kursanta w Kursie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu płatności.
 12. Umowa – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawarta na odległość za pośrednictwem Strony internetowej. 
 13. Regulamin – niniejszy regulamin, którego akceptacja przez Kupującego skutkuje zawarciem umowy ze Sprzedawcą.
 14. Pozostałe definicje występujące w Regulaminie mają znaczenie tożsame ze zdefiniowanymi w Regulaminie sklepu internetowego Włoski Online. 
 15. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem kursów grupowych online Włoski Online a Regulaminem sklepu internetowego Włoski Online przyjmuje się postanowienia Regulaminu kursów grupowych online.

§3. Zagadnienia techniczne związane z zakupem i udziałem w Kursach

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy, składania zamówień oraz korzystania z Kursów niezbędne są:
  • a. urządzenie końcowe z przeglądarką internetową, wyposażone w kamerę, mikrofon oraz słuchawki lub głośnik, 
  • b. łącze internetowe umożliwiające wykonywanie rozmów wideo, 
  • c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Do korzystania z Kursów może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Kursu. Będzie się to wiązało z koniecznością zalogowania się do aplikacji oraz akceptacji jej regulaminów i polityk prywatności. 
 3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Kupującemu i Kursantowi bezpieczny dostęp Strony internetowej oraz Kursu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 4. Kupującego i Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Kupujący i Kursanci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na  Stronie internetowej.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Kupującego i Kursanta. 

§4. Sposób zamawiania Kursów 

1. Zamówienia na Kursy można składać w określonych terminach, o których Sprzedawca informuje na Stronie internetowej.

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

 • a. zapoznać się z oferowanymi na Stronie internetowej Kursami i ich warunkami, 
 • b. zapoznać się z Regulaminem sklepu internetowego Włoski Online oraz niniejszym Regulaminem, a także informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz warunkami promocji, jeśli Kupujący dokonuje zakupu w jej ramach, 
 • c. wybrać Kurs będący przedmiotem zamówienia, 
 • d. wypełnić Formularz zamówienia,
 • e. wybrać sposób płatności za zamówienie,
 • f. zaakceptować jego postanowienia ww. Regulaminów (Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, jednak brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia),
 • g. wyrazić ewentualne zgody marketingowe (wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód),
 • h. dokonać zakupu, klikając przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line. W przypadku, gdy Kupujący wybierze formę płatności online, płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.

4. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę Sklepu.

5. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę” oraz dokonaniu płatności między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

6. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

7. Na Kursach grupowych obowiązuje ograniczona liczba miejsc, o której Sprzedawca informuje w opisie Kursu zamieszczonym na Stronie internetowej. 

8. Realizacja zamówień na Kursy będzie następowała według kolejności potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania miejsc na dany Kurs. Potwierdzonym zamówieniem jest zamówienie złożone przez Formularz zamówienia lub emailowo oraz opłacone w ciągu 24 h od zakupu. 

9. W przypadku, gdy potwierdzone zamówienie zostanie złożone po wyczerpaniu limitu miejsc, Sprzedawca zwróci Kupującemu wniesioną opłatę lub zaproponuje Kupującemu inny termin, jeśli Kupujący wyrazi zainteresowanie i będą dostępne miejsca.

§5. Opis i warunki uczestnictwa w Kursach

 1. Przedmiotem umowy jest Kurs, którego opis, w tym terminy, zakres oraz długość trwania, znajdują się na Stronie internetowej, do którego Kupujący i Kursant mają dostęp przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania.
 2. W Kursie może wziąć udział Kupujący lub delegowany przez niego Kursant. Nie ma możliwości zmiany Kursanta w trakcie Kursu bez zgody Sprzedawcy. 
 3. Harmonogramy Kursów są dostępne na Stronie internetowej. Kupujący otrzymują kopię także po zakupie Kursu. 
 4. Liczebność grup w poszczególnych Kursach jest wskazana w opisach Kursów dostępnych na Stronie internetowej. 
 5. Kurs rozpocznie się, gdy do grupy dedykowanej Kursowi zapiszą się nie mniej niż 3 osoby. Sprzedawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu mniej licznej grupy, o czym poinformuje Kursantów nie później niż 24h dni przed rozpoczęciem Kursu. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną opłatę w pełnej wysokości. 
 6. Nie ma możliwości zmiany grupy w trakcie trwania Kursu. Sprzedawca może zgodzić się na zmianę grupy pod warunkiem, że w innej grupie będą wolne miejsca. 
 7. Warunki Kursu mogą ulec nieznacznym zmianom z ważnych powodów, o czym Sprzedawca poinformuje Kursanta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia. Kupujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na adres email Sprzedawcy wskazany w §2 Regulaminie.
 8. Kursant zobowiązuje się do wykonywania zadań związanych z tematem Kursu (praca domowa). 
 9. Kursanci są zobowiązani korzystać z Kursu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • a. korzystać z Kursu w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych Kursantów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, a także bez naruszania norm współżycia społecznego, 
  • b. nie rozpowszechniać materiałów z Kursu ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  • c. nie nagrywać zajęć Kursu bez pisemnej zgody Sprzedawcy.  
 10. Spóźnienia lub nieobecność Kursanta w zajęciach, w terminach ustalonych harmonogramem, nie uprawnia Kupującego do nieopłacenia zajęć Kursu ani do zwrotu płatności, jeśli wcześniej została dokonana. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 
 11. W przypadku choroby lub nieobecności Lektora zajęcia zostaną odwołane, o czym Kursanci zostaną uprzedzeni (w miarę możliwości) z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24h. Zajęcia w wyjątkowych nagłych  przypadkach (takich jak np. nagła awaria internetu) mogą zostać odwołane z wyprzedzeniem krótszym niż 24h. Odwołane zajęcia odbędą się w pierwszym możliwym terminie ustalonym z Kursantami. 
 12. W przypadku gdy Kursant nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca ma prawo, drogą emailową, na adres Kupującego podany w Formularzu zamówienia, wezwać Kursanta do zaprzestania naruszania Regulaminu w terminie 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Sprzedawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usługi w formie Kursu. W takiej sytuacji Sprzedawca będzie mógł domagać się naprawienia szkody.
 13. Kurs jest usługą polegającą na dostarczeniu Kursantowi wiedzy i merytorycznego wsparcia, które ma mu pomóc w nauce języka. Sprzedawca nie gwarantuje określonego rezultatu, bo ten zależy od stopnia zaangażowania, wykonanej pracy własnej a także od sytuacji osobistej Kursanta.

§6. Certyfikaty uczestnictwa w kursie

 1. Sprzedawca na zakończenie Kursu wystawi Kursantowi Certyfikat uczestnictwa w kursie. Kursant, by uzyskać Certyfikat zobowiązany jest spełnić określone warunki, które zostaną wskazane w opisie Kursu. Warunki mogą się różnić w przypadku poszczególnych Kursów. 
 2. Po spełnieniu warunków przez Kursanta Lektor wystawi Certyfikat i prześle go Kursantowi nie później niż 7 dni od przekazania Lektorowi informacji o spełnieniu warunków, na jego adres email podany w zamówieniu lub który został przez niego wskazany do korespondencji. 

§7. Opłaty za kurs

 1. Cena za uczestnictwo w Kursie jest jednorazowa i jest określona na Stronie internetowej. 
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy opisie Kursu oraz w Formularzu zamówienia w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w Formularzu zamówienia.
 5. Kupujący, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§8. Prawa autorskie

 1. Treści udostępniane przez Sprzedawcę, a w szczególności materiały na Stronie internetowej oraz materiały wchodzące w skład Kursu i udostępniane w jego ramach są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub podmiotom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 
 2. Kupujący może korzystać z Kursu i treści dostępnych w jego ramach wyłącznie na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Kupujący oraz Kursanci mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Kupującego oraz innych Kursantów. 
 3. Kupujący zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§9. Wypowiedzenie umowy 

 1. Umowa o świadczenie usługi w formie Kursu może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie za zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. 
 2. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną. 
 3. W przypadku, gdy umowa zostanie wypowiedziana przez Kupującego z ważnych powodów, Sprzedawca zwróci Kupującemu opłatę za Kurs po potrąceniu wydatków, które Sprzedający poczynił w celu należytego wykonania usługi (tj. za zajęcia, które się odbyły do czasu wypowiedzenia umowy). W przypadku, gdy Kupujący wypowiedział umowę bez ważnych powodów, Sprzedawca będzie mógł domagać się naprawienia szkody.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Regulaminem sklepu internetowego Włoski Online oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2023.

Archiwalne wersje regulaminu:

Shopping Cart
Scroll to Top